มาทำความรู้จักกับคำว่า “วีซ่า” กัน

วีซ่า (VISA) เป็นเอกสารที่ประเทศนั้นออกให้คนๆนั้นที่ได้รับการพิจารณาเข้าออกประเทศนั้นได้ ภายในระยะเวลาตามที่เราได้มีกำหนด เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ส่วนใหญ่จะปั้มลงในเล่ม พาสปอร์ต ไม่ว่าจะเป็น สติ๊กเกอร์ หรือตราประทับ หรืออาจจะเก็บข้อมูลลายนิ้วมือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์